ಓಂ ವಿಶ್ವಾತಿಕ್ರಾನ್ತಮಹಿಮ್ನೇ ನಮಃ । 90 ।, ಓಂ ವನ್ಯಭೂಪತಯೇ ನಮಃ । Here you can deluge yourself with the distinctive list of Kannada names. ದೇಯಾ ದ್ವೋ ಮಂಗಲಾನಾಂ ಭುವಿ ತತಿಮನಿಶಂ ಯಸ್ಯ ದೃಕ್ಪಾತಮಾತ್ರ a Name isn't just for a birthday - it's for life! The Jambu or … learn animal names in Kannada. ಓಂ ವರುಣಾಲಯವಾಸ್ತವ್ಯಜನ್ತುವಿದ್ರಾವಿಘುರ್ಘುರಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ವೇಗವತೇ ನಮಃ । ಓಂ ವೇದರಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ । Animals in Kannada-The simple table below gives the list of Animals name in Kannada,English and Translation or pronunciation in Kannada. It is believed that names have a significant effect on the baby’s development and personality traits. ಗಾಯಕೋ ಗನ್ಧವಾಡಗ್ರ್ಯೋ ಗೀರ್ವಾಣೇಶಶತೋದಿತಃ ॥ 141 ॥, ಗುಹಾನಾದಪ್ರವೀಣಶ್ಚ ಗುಹಾನಾದಜನಿಶ್ರುತಃ । Download the Zee news app now to keep up with daily breaking news and live news event coverage . ಗಣಪ್ರಾಜ್ಞೋ ಗಣಶ್ಲಾಘ್ಯೋ ಗಣಸಂವಿದ್ಗಣಾಗ್ರ್ಯಭೂಃ ॥ 24 ॥, ಗುಣಾತೀತೋಽಥ ಗುಣಭೃದ್ ಗುಣತತ್ತ್ವಾರ್ಥವಿದ್ವಿಭುಃ । ಗುಡಕೇಶಸಮಾರಾಧ್ಯೋ ಗನ್ಧರ್ವವರವೀಜಿತಃ ॥ 67 ॥, ಗಿರಿತ್ರೋ ಗೌಶ್ಚ ಗೀಸ್ತ್ರಾತಾ ಗಿರಿತ್ರಾಭೀಷ್ಟದಾಯಕಃ । ಗುರುಪುತ್ರೇಷ್ಟಸಿದ್ಧೇಃ ಕೃದ್ ಗುರುಪುತ್ರಮಹಾಪ್ರಿಯಃ ॥ 149 ॥।, ಗುರುಯೋಗಸಮೃದ್ಧೀಶೋ ಗುರುಯೋಗವಿಭಾವನಃ । ಗೌರಲಕ್ಷಣಸಂಲಕ್ಷ್ಯೋ ಗುರುದ್ರೋಹಿಬಹಿಷ್ಕರಃ ॥ 28 ॥, ಗುಣಾಚ್ಛೇದ್ಯವಪುರ್ಗಮ್ಯೋ ಗುಣಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವೇದಿತಃ । ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ವೀರ್ಯಸಿನ್ಧವೇ ನಮಃ । ಗತಿಭೃದ್ ಗಮ್ಯಮೂರ್ತಿಶ್ಚ ಗುಣಾದಿಶಿವಸಂಶ್ರುತಃ ॥ 91 ॥, ಗಿರಾಗಮ್ಯೋ ಗವಾಮೀಶೋ ಗಿರರ್ಥಾರ್ಥೋ ಗಿರಾಂವರಃ । ಹರಿಃ ಓಂ, ಓಂ ವರಾಹಾಯ ನಮಃ । Ganesha has 108 names and each avatar of this Lord is worshiped in different parts of India. Names have interesting surnames in north Karnataka; ... while the Karadis can be related to Karadi Majalu, a local folk art. ಗೌತಮಾಪತ್ತಿಹರ್ತಾ ಚ ಗೋಮತೀಪದಪಾವನಃ ॥ 30 ॥, ಗೌಘೃಷ್ಣಿರ್ಗುರುಜ್ಞಾತೋ ಗೌರಜ್ಞಾನೋಪದೇಶಕಃ । ಗೃಹೀತಯೋಗಸನ್ಮೂರ್ತಿರ್ಗೃಹೀತಸ್ಥಿರಶೇಮುಷಿಃ ॥ 139 ॥, ಗನ್ಧರ್ವರಾಜರಾಜೇಷ್ಟೋ ಗೀರ್ವಾಣಪ್ರಪಿತಾಮಹಃ । ಓಂ ವಸುಧೀಕೃತಸಾಗರಾಯ ನಮಃ । You may also like. 108 Names of Lord Krishna Lord krishna is one of the most widely worshipped and most popular of all Hindu deities. According to Karadi tales, Karadi is a bear of an unspecified age. ಗುರುಧರ್ಮಾಗ್ರಗಣ್ಯಾತ್ಮಾ ಗ್ರಹಪೀಡಾದಿಮರ್ದಕಃ ॥ 14 ॥, ಗುಣಾಕಾರೋ ಗುಣಾನ್ತಃಸ್ಥೋ ಗುಣತ್ರಯನಿಷೇಧಕೃತ್ । ಓಂ ವತಂಸೀಕೃತಮನ್ದಾರಾಯ ನಮಃ । ಗುಣಾವಿರ್ಭೂತಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೋ ಗುಣಮನ್ಯೋ ಗುಣೋರ್ಜಿತಃ ॥ 62 ॥, ಗ್ರನ್ಥಕೃದೀಷ್ಟಶನ್ದಾತಾ ಗುರುಪಾಶಾಪಹೋ ಗತಿಃ । So, here is the list of different names of Lord Ganesha. ಗುರುವ್ಯವಸಿತೋತ್ಕೃಷ್ಟಬುದ್ಧಿಯೋಗಪ್ರದಾಯಕಃ ॥ 61 ॥, ಗ್ರನ್ಥಾದ್ದೀಪೋಽಥ ಗುಣಧೃಗ್ ಗುಣಕೃದ ಗುಣಹೃದ್ ಗುಹಃ । Names of rain in kannada. In the wee hours many children and adults carry fresh leafy vegetables to sell on their cycles or in wick baskets. ಗತಸರ್ವಾಸುರವ್ಯೂಹೋ ಗೂಢಶಕ್ತಿಪ್ರದೀಪಕಃ ॥ 133 ॥, ಗುಣಾಪಾರಾಪರಾಶಕ್ತಿರ್ಗುಣವತ್ಪರಶಕ್ತಿಕಃ । 1. ಓಂ ವಿತಾನೇಶಾಯ ನಮಃ । Also Read 108 Names of Vakaradi Sri Varaha Swamy: 108 Names of Vakaradi Shri Varaha | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil. ಗುಣಭೂರ್ಗಾನನೈಪುಣ್ಯೋ ಗ್ರನ್ಥಭೂರ್ಗೋವಿದಾಂಗತಿಃ ॥ 56 ॥, ಗುಣಚ್ಛಾದ್ಮಾ ಚ ಗ್ರನ್ಥೇಷ್ಟೋ ಗ್ರನ್ಥಾಧಾರೋ ಗತಿಶ್ರಿತಃ । ಗತಮೃತ್ಯುಮಹಾಮೋಹೋ ಗಾಢಾಜಾಜವನೀನಟಃ ॥ 121 ॥, ಗಾಢವಾಸನವಲ್ಲೀಭುಗ್ ಗುಹಾತ್ಮಜ್ಞಾನಸರ್ವಗಃ । Kannada. Draupadi the daughter of King Drupada. ಕ್ಷೋಣೀಭಾರಂ ವಿಧತ್ತೇ ಶಿರಸಿ ಫಣಿಪತ್ತಿಃ ಶಮ್ಭುರತಿ ಪ್ರಪಂಚಂ Folk dance in karnataka reflects the rural culture and traditions of the kannadigas. ಓಂ ವಶಿಷ್ಟಾದ್ಯರ್ಷಿನಿಕರಸ್ತೂಯಮಾನಾಯ ನಮಃ । ಗೌರಸತ್ಯಾವ್ಯಯಾನನ್ತೋ ಗುರುಬ್ರಹ್ಮಾದ್ವಿತೀಯಕಃ ॥ 63 ॥, ಗೌರಘೃಷ್ಣಿಪ್ರಭಾದೀಪ್ತೋ ಗೋತ್ರವೃನ್ದಭಯಾಪಹಃ । English Kannada. ಓಂ ವಸುಧಾಭಾಜನಾಲಮ್ಬದಂಷ್ಟ್ರಾರಜತಯಷ್ಟಿಕಾಯ ನಮಃ । ಗುಣರ್ಧಿದಶ್ಚ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಗೀಷ್ಪತೀಶ್ವರಪುಂಗವಃ ॥ 175 ॥, ಗಾಢಾಧಾರಾಧರೋ ಗುಪ್ತಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನದೃಢಾಸನಃ । ಗೀಣಿರ್ಚಿತಪಾದಾಬ್ಜೋ ಗೀರ್ವಾಣಾನಾಕನನ್ದನ ॥ 66 ॥, ಗುಡಾಕೇಶಗತಿರ್ಗನ್ಧೋತ್ಕೃಷ್ಟೋ ಗನ್ಧರ್ವರಾಜಭಾಃ । ಗತಾಖಿಲಾಧಿಸನ್ನಾಥೋ ಗುಹ್ಯಸ್ವಸ್ಮರಭೂತಿಮಾನ್ ॥ 114 ॥, ಗುಹ್ಯೋಂಕಾರಪ್ರತಿಷ್ಠಾನೋ ಗುಹಾಕಂಜಸ್ಥಿರಾಸನಃ । ಓಂ ವೇದವಿದ್ವೇದ್ಯ ವಿಭವಾಯ ನಮಃ । 70 ।, ಓಂ ವೇದೇಶಾಯ ನಮಃ । How unique is the name Karadi? ಓಂ ವಿಶ್ವದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ನಮಃ । It is possible the name you are searching has less than five occurrences per year. ಗೋತ್ರಾದುಗ್ಘಸುಧಾಮೋದೋ ಗಾಥಾಕಾವ್ಯಕಥೋದಿತಃ ॥ 173 ॥, ಗಾಥಾವಿದಗ್ಧೋ ಗೌರೀಷ್ಟೋ ಗದ್ಯಪದ್ಯಪ್ರದೀಪನಃ । ಗೋಮನ್ನಾಥೋ ಗುಣಾಭೇದ್ಯೋ ಹಾವಾಸೀ ಗ್ರಹಾಗ್ರಹಃ ॥ 33 ॥, ಗ್ರನ್ಥಾದ್ಯೋ ಗ್ರನ್ಥಭಾಷಾರ್ಥೋ ಗ್ರನ್ಥಸಾರಾರ್ಥವಿದ್ವರಃ । The first voice of Karadi the bear was the acclaimed Indian actor Naseeruddin Shah . Remember! ಗೌರಸಿದ್ಧೋ ಗುಣಾವಶ್ಯೋ ಗೌರಧರ್ಮಜ್ಞ ಏವ ಚ ॥ 87 ॥, ಗುಡಾಕಾಹೃದ್ ಗೋಪರೇಶೋ ಗಿರಾತ್ಮಾ ಗೀಃಪ್ರಿಯಂವದಃ । ಓಂ ವನಜೋದರದುರ್ವಾರವಿಷಾದಧ್ವಂಸನೋದಯಾಯ ನಮಃ । ಗಾನ್ಧಾರನಿರ್ಭಯಾರಾಮೋ ಗಾನ್ಧಾರಕ್ಷೋಣಿಪಾಲಕಃ ॥ 90 ॥, ಗುಪ್ತಾರ್ಥದೋ ಗುಣಾಗಮ್ಯೋ ಗ್ರನ್ಥಪ್ರಕಟಪೌರುಷಃ । ಗುಹಾಧ್ಯೇಯೋ ಗುಹಾಜ್ಞೇಯೋ ಗಾಢಾಂಗೋ ಗೂಢವಿಗ್ರಹಃ ॥ 18 ॥, ಗ್ಲಾಸ್ನುತಾಪಾಪಹರ್ತೋ ಚ ಗಂಗಾಧರಪರೇಶ್ವರಃ । 2. ಗುಣಾಚಿನ್ತ್ಯೋ ಗುಣಾನನ್ತೋ ಗುಣಚಿನ್ಮಯಲಕ್ಷಣಃ ॥ 54 ॥, ಗುರುಪಮಾದಿಸನ್ನಾಥೋ ಗುರುಗೋರಕ್ಷಸಂಜ್ಞಿತಃ । ಓಂ ವದನಾನ್ತರ್ಗತಾಯಾತಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಶ್ವಾಸಪದ್ಧತಯೇ ನಮಃ । 30 ।, ಓಂ ವರ್ಚಸ್ವಿನೇ ನಮಃ । TV9 established its image as one of India's most-watched and credible regional news channels worldwide. Thanks, AJ AJ ಗೂಢಧಾರೋದಯೋ ಗೋಧಾ ಗತಾಖಿಲಕಲಂಕಕಃ ॥ 115 ॥, ಗುರ್ವಂಕಭೂತಿಭೂಷಾಢ್ಯೋ ಗುರುಶೋ ಗುರುಖಾತ್ಮಕಃ । ಗುಹಾಶಾಪೂರಕೋ ಗಣ್ಯೋ ಗೋಪತಾಪನಿರಾಕರಃ ॥ 16 ॥, ಗಂಗಾಧರೇಷ್ಟಮನ್ತ್ರಾತ್ಮಾ ಗುಹಾಗೂಢೋ ಗತಭ್ರಮಃ । ಓಂ ವಸುಧಾಸಹಸ್ರಪತ್ರಮೃಣಾಲಾಯಿತ ದಂಷ್ಟ್ರಿಕಾಯ ನಮಃ । So how about opting for a Kannada baby name for your child? Boy. ಗಣಕಪ್ರವಣಾಗ್ರಣ್ಯೋ ಗದಾಧರಭಯಾಪಹಾ ॥ 22 ॥, ಗೀರ್ವಾಣದುಸ್ಸಹದ್ಯೋತೋ ಗಭೀರೋ ಗತಿರೋಚನಃ । ಗೌರಭೈರವಸೋಽಹಂಜ್ಞೋ ಗೌರಲೋಕಫಲಪ್ರದಃ ॥ 151 ॥, ಗುರುಭಕ್ತಸುಖಾಮ್ಭೋಧಿರ್ಗೌರಸೂರಶತಪ್ರಭಃ । ಓಂ ವಜ್ರಸಾರಖುರಾಘಾತದಲಿತಾಬ್ಧಿರಸಾಹಿಪಾಯ ನಮಃ । Kannada. ಗಮ್ಭೀರಾಪ್ರಾಕೃತಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮ್ಭೀರಾಸ್ಯೋ ಗವಾದೃತಿಃ ॥ 69 ॥, ಗಮ್ಭೀರನಿಮ್ನನಾಭಿಶ್ಚ ಗಮ್ಭೀರಜಲದಧ್ವನಿಃ । ಓಂ ವಸುಧಾಭ್ರಮರಾರೂಢದಂಷ್ಟ್ರಾಪದ್ಮಾಗ್ರಕೇಸರಾಯ ನಮಃ । ಗೋಮದ್ವಾಸಿಜನಾನನ್ದೋ ಗುರುವಿಜ್ಞಾನಸಂಸ್ಕೃತಃ ॥ 31 ॥, ಗವಾಮ್ಭರ್ತಾರ್ಥ ಗೋನಾಥೋ ಗೋಪನಾಥೇನನಾಥಿತಃ । English. The Name will be with the Baby through the rest of their Life. Viswanath and his wife, Shobha. ಗೋಪಕಶ್ಚೈವ ಗೋಪೀಥೋ ಗವಾನುಗತಿಶೋಭನಃ ॥ 156 ॥, ಗ್ಲಾನ್ಯಾದಿಪಾರತನ್ತ್ರ್ಯಾದಿವಿಶೇಷರಹಿತಃ ಸದಾ । ಗೋಚರೋ ಗ್ರನ್ಥವಿಧ್ನಘ್ನೋ ಗರ್ವಮಾನವಿಭಂಜನಃ ॥ 40 ॥, ಗವೀಶೋ ಗೌರಭೂರ್ಗೋಮೀ ಗರ್ಭಸ್ಥಪರಿಪಾಲಕಃ । ಗುರುಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥನೈಪುಣ್ಯೋ ಗುಣೋತ್ತೀರ್ಣೋ ಗದಾಗ್ರಣೀಃ ॥ 38 ॥, ಗುರುಸನ್ದೇಹಸಂಛೇತ್ತಾ ಗುಹ್ಯಯೋಗಪ್ರದೀಪಕಃ । ತ್ರಿಭುವನಗುಣೋಸ್ತ್ರಿಲೋಚನಸ್ಯ ಗರ್ಗಾದಿಮಹರ್ಷಿಗೀತಸ್ಯ ಭಗವತೋ Animal names are listed in Kannada and English. ಗೋರಕ್ಷೋ ವಾಂಛಿತಾನಾಂ ತತಿಮನವರತಂ ವಃ ಪ್ರದೇಯಾತ್ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಃ ॥ 3 ॥, ಗೋರಕ್ಷಾನಿಪುಣೋ ಗುಹ್ಯೋ ಗೋಭಾರಾರ್ತಿನಿಷೂದನಃ । Kui: Odi, Oli. These were many ritual dance, devotional dance, historical dance and rural entertainment dance appeared as traditional way of life. ಗುಪ್ತೋ ಗೋಪಾಲನಾಮಾಪಿ ಗೌಷ್ಠೀನಸ್ಥೋ ಗವೀಶ್ವರಃ ॥ 182 ॥, ಗಂಗಾಮೌಲಿರ್ಗವಾಮೀಶೋ ಗೋಗಮ್ಯೋ ಗೋವಿದಾಂಗತಿಃ । ಗಾಯತ್ರೀಮತ್ಕುಲಾನನ್ದೀ ಗಾಯತ್ರೀಮದ್ಧುರನ್ಧರಃ ॥ 107 ॥, ಗೌರೀಸರೋನಿಜಾನನ್ದೋ ಗೌರೀಶಸರ ಆಶ್ರಮಃ । ಗೌತ್ರೈಕವಿಶದೋ ಗೋತ್ರಾತ್ರಾಣನನ್ದನಕಾರಕಃ ॥ 153 ॥, ಗೋತ್ರಾಚಾತಕಜೀಮೂತೋ ಗೋತ್ರಾಗಣನತತ್ಪರಃ । ಗೌರಚಿನ್ಮೇಖಲಾಧಾರೀ ಗೃಹ್ಯಯೋಗಸುವಸ್ತ್ರಭೃತ್ ॥ 119 ॥, ಗತಾದ್ವೈತೇತರಾಭಾಸೋ ಗಢತನ್ಮಯಕಾರಕಃ । Zee News App: Read latest news of India and world, bollywood news, business updates, cricket scores, etc. ಓಂ ವಲಕ್ಷಾಂಗಾಯ ನಮಃ । ಗೌರಮೃಗಾಜಿನಾಧರ್ತಾ ಗುರುಶೈಲೀಪರಾರ್ಥವಿತ್ ॥ 117 ॥, ಗುಣಷಡ್ವೈಕೃತಾತೀತೋ ಗೌರಪದ್ಧತಿಪಾದುಕಃ । Find more Kannada words at wordhippo.com! ಗೌರಸರ್ವಾರ್ಥವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ಗತಿಸರ್ವಶರೀರಿಜಿತ್ ॥ 167 ॥, ಗಾಢಾನನ್ತಪದಾಶಕ್ತಿರ್ಗತಾಪತ್ತಿರ್ಗವಾಕ್ಷರಃ । ಗೋವಿಶ್ವಪಾಲಕೋ ಗನ್ಧಪಾದನಾನನ್ದನನ್ದಿತಃ ॥ 159 ॥, ಗೌತಮಾದಿಮಹರ್ಷೀಶೋ ಗುರುಗೌತಮಶಾಸ್ತ್ರದಃ । ಓಂ ವಸುನಿಧಯೇ ನಮಃ । ಗುಹಾಪಶ್ಯನ್ತೀಭೂರ್ಗೂಢಮಧ್ಯಮಾನಾದಭೃನ್ಮತಃ ॥ 142 ॥, ಗೀರ್ದೇವೋ ಗ್ಲಾಸಕೃದ್ ಗರ್ವೋ ಗೀಃಸೇವ್ಯೋ ಗೀಃಪ್ರಿಯಂಕರಃ । means 'bear') is a bear who tells stories from his life. ಗುಣವದ್ಯೋಗಸನ್ತಾನೋ ಗುಣವದ್ಯೋಗಸಿದ್ಧಿದಃ ॥ 130 ॥, ಗುಣೇನ್ದ್ರಿಯತಿರಸ್ಕರ್ತಾ ಗುಣವನ್ಮಾನವರ್ಧನಃ । ಓಂ ವಶ್ಯವಿಶ್ವಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ವಪ್ತಃಕಬಲಿತಾಜಾಂಡಾಯ ನಮಃ । ಗೀರ್ವಾಣೇನ್ದ್ರಾರ್ಚಿತಾಪಾದಪೀಠೋ ಗೌರವವಸ್ತುಭೂಃ ॥ 140 ॥, ಗುಣಮಾತ್ರಸದಾಸಾಕ್ಷೀ ಗುಣಿರೂಪೋ ಗುಣಿಪ್ರದಃ । ಗುರುದಯೋ ಗುರುಪ್ರಾರ್ಚ್ಯೋ ಗುರುದೇವೋ ಗವೇಷಕಃ ॥ 9 ॥, ಗಗನೋ ಗತಿಮಾನ್ ಗೌರತೇಜಾ ಗಮ್ಭೀರಶುದ್ಧಭೂಃ । English. ಗುಹ್ಯೋಪನಿಷದಾವೇದ್ಯೋ ಗುಹ್ಯಬ್ರಹ್ಮಶಿವಾತ್ಮಕಃ ॥ 174 ॥, ಗಿರಾದ್ಯೋ ಗ್ರನ್ಥಿಹೃದ್ ಗ್ರನ್ಥೀ ಗುಣವೃದ್ಧಿಪ್ರಯೋಜಕಃ । Hinduism, Buddhism, and Jainism. Pronunciation : case sensitive: see the pronunciation key for a guide on how to write the sounds; sounds can only be searched in names that have been assigned pronunciations * is a wildcard that will match zero or more letters in the pronunciation example: *lee matches names which end with the sound lee _ is a wildcard that will match exactly one letter in the pronunciation example: __z matches names which … ಗಾಯತ್ರೀಮದ್ಗುಣಾಕಾರೋ ಗಾಯತ್ರೀಮತ್ಪರಾತ್ಮಕಃ ॥ 103 ॥, ಗಾಯತ್ರೀಮತ್ಸದಾತುಷ್ಟೋ ಗಾಯತ್ರೀಮತ್ಸದಾಶಿವಃ । ಗತಸರ್ವಾನೃತಾಲೋಕೋ ಗೂಢಕಾಮ್ಯೋ ಗವಾಮೃತಃ ॥ 165 ॥, ಗವಾನುಲ್ಲಂಘ್ಯತಾಮಾ ವೈ ಗೂಢಸರ್ವಸುಖೈಕಭೂಃ । ಓಂ ವಿಕುಂಠಲೀಲಾಯ ನಮಃ । ಗಿರಿರೈವತತಾಪಘ್ನೋ ಗಿರಿರೈವತಪಾಲಕಃ ॥ 47 ॥, ಗಿರ್ಯರ್ಬುದಶಿರಃಸ್ಥಾಯೀ ಗಿರ್ಯರ್ಬುದಸದಾಚರಃ । ಗುಪ್ತಾಗುಪ್ತೋ ಗ್ರನ್ಥಬಲೋ ಗ್ರನ್ಥಾರ್ಥಪ್ರತಿಪಾದಿತಃ ॥ 79 ॥, ಗಣಕಪ್ರೀತಿಕೃದ್ ಗರ್ಗದೇವೋ ಗರ್ಗಾದಿಸತ್ಕೃತಃ । ಗಮಕೋ ಗೌತಮೋ ಗಾತಾ ಗತಿಯಾಥಾರ್ಥ್ಯಯೋಗಕೃತ ॥ 89 ॥, ಗೋಕರ್ಣಾರಣ್ಯಸಂರನ್ತಾ ಗೋಕರ್ಣಾಶ್ರಮವನ್ದಿತಃ । ಗೃಹೀತಗುಣವಲ್ಲೀಲೋ ಗಾನವಿಜ್ಞಾನಪಾರದಃ ॥ 92 ॥, ಗವ್ಯಾಪಾಲೋ ಗಣಶ್ರೀಶೋ ಗೋಸ್ವಯಮ್ಭೂರ್ಗಣೇಷ್ಟಭೂಃ । Karadi Tales is proud to bring to you the Karadi Tales Animation Series. ಗತವ್ಯಾಮೋಹಮಾತ್ಸರ್ಯೋ ಗುರುಜ್ಞಾನಪ್ರಬೋಧಕಃ ॥ 125 ॥, ಗತಪಾರಮಹಾಮೋಹತರಂಗಾಬ್ಧಿವಿಶೋಷಣಃ । Panchali the princess of Panchala kingdom. Lord Hanuman, Son of the wind. ಓಂ ವೇದಾನ್ತಸಿನ್ಧುಸಂಚಾರಿಣೇ ನಮಃ । English words for ಕರಡಿ include bear, bear in, bear with, bear up, bear out, bear on, bear off, bearish and bear down. Most important task is giving a name to the baby that would be parents usually do. And why not, after all, the gift of the name is a gift for life. Many people believes … ಗೋಸಿದ್ಧಸಾಧನಾನಾಥೋ ಗೂಢಸತ್ಪರಮಾರ್ಥದಃ ॥ 112 ॥, ಗುರುಸದ್ಗುರುನಾಮಾ ಚ ಗುರುಶೈವಶಿವಾರ್ಥದಃ । ಓಂ ವಯಸ್ಥಾಯ ನಮಃ । ಶ್ರೀನಾಥಾಯ ನಮೋ ಗುರವೇ ಗೋರಗ್ ಗೋರಕ್ಷನಾಥಶ್ಚ ಗೋಧೂಮಾರಾಧ್ಯವಿಗ್ರಹಃ ॥ 181 ॥, ಗೋಪಾ ಗೋಪಾಪ್ರಿಯೋ ಗ್ರಾಹೀ ಗೋಪಾರ್ಹ್ಯೋ ಗೋಷ್ಠಪಾಲಕಃ । ಗುರುದೈತ್ಯಕುಲೋಚ್ಛೇತ್ತಾ ಗೌರವ ಗ್ರ್ಯೋಹಿ ಗೋಶಿವಃ ॥ 74 ॥, ಗರ್ತಾರ್ತಿರ್ಗತಸಂಸಾರೋ ಗತದರ್ಪೋ ಗತಜ್ವರಃ । Each of these names in Sanskrit signifies certain attribute of the Lord. ಗತಾಹಂಕಾರವೈಚಿತ್ಯೋ ಗತಸಂಕಲ್ಪಕಲ್ಪನಃ ॥ 75 ॥, ಗನ್ಧರ್ವಾರಾಧಿತಾಙ್ಧ್ಯಬ್ಜಯುಗ್ಮಶ್ಚೈವ ಗಿರೀಶ್ವರಃ । ಗೋಗ್ರಾಮಣೀರ್ಗುಣಗ್ರಾಮೋ ಗಾಢಾನುಗ್ರಹಕಾರಕಃ ॥ 109 ॥, ಗುರು ಮೋಹನಿರಾಕರ್ತಾ ಗಾಥಾಮ್ನಾಯದಿವಾಕರಃ । 3. ಗತಮಾನ್ದ್ಯೋ ಗುಣಪ್ರಜ್ಞೋ ಗೂಢಾಜ್ಞಾಚಕ್ರಭಾಸ್ಕರಃ ॥ 178 ॥, ಗುರುಸಿದ್ಧಾಸನಸ್ಥಾಯೀ ಗುಹಾಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಿತಃ । We have collected a list of modern, unique, rare, mythological baby names with their meaning. ಗವೇಡ್ಯೋ ಗಗನಾಕಾರೋ ಗ್ರತ್ಸಾಧಿರ್ಗೋಧರೋ ಗ್ರಹೀ ॥ 183 ॥, ಗೋಧನೋ ಗೋಧನಾಧೀಶೋ ಗುಪ್ತವಸ್ತುಜ್ಞ ಏವ ಚ । Boy. ಓಂ ವಸುಧೇನ್ದೀವರಾಕ್ರಾನ್ತದಂಷ್ಟ್ರಾಚನ್ದ್ರಕಲಾಂಚಿತಾಯ ನಮಃ । The name Ganesha came from the Sanskrit word Gan (meaning a group, multitude) and Isha (meaning lord or master). ಓಂ ವರುಣಾಲಯವಿಚ್ಛೇತ್ರೇ ನಮಃ । Most important task is giving a name to the baby that would be parents usually do. Kannada. The purpose of this list is to help Kannada parents in choosing names for newborn baby. ಗೂಢವಿಶ್ವಪಿತಾ ಗೂಢವಿಶ್ವತೋಮುಖ ಏವ ಚ ॥ 166 ॥, ಗೀಃಸರ್ವಾಶ್ಚರ್ಯಸಮ್ಭೂತಿರ್ಗೂರುಸರ್ವವಿಕಾರಹೃತ್ । Kannada. ಗರಾಗರಾಸಮಾರನ್ತಾ ಗೋಸ್ತನೀಫಲಭೋಜನಃ ॥ 110 ॥, ಗುರುಯೋಗಫಲಸ್ತ್ರಷ್ಟಾ ಚ ಗಾಢಾನನ್ದಾಮೃತಾತ್ಮಕಃ । ಗುಣಭ್ರಾಜೋ ಗಣಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಗುಣಕೃದ್ ಗುಣಹೃದ್ ಗೃಹಃ ॥ 97 ॥, ಗುರುಜ್ಞಾನೋ ಗುಣಾಭ್ಭೋಧಿರ್ಗುಹಾಧಾಮಾ ಗಣಪ್ರಭುಃ । ಗ್ರಾಮರಕ್ಷಣಸನ್ದಕ್ಷಾ ಗರ್ವಕಕ್ಷಹುತಾಶನಃ ॥ 11 ॥, ಗರ್ಮುದದ್ಭುತರೂಪಾಢ್ಯೋ ಗಾನ್ಧರ್ವೀಭೀಭಯಾತ್ಮಕಃ । trees name howdala. The names of Lord Ganesha are derived from the Sanskrit language. Goddess Parvati names with meanings as per Hindu mythology. ಗುರುಭೀತಿಪ್ರಮರ್ದೀ ಚ ಗುರ್ವರ್ತಿವೃನ್ದಭೇದಕಃ ॥ 77 ॥, ಗೂಹೋ ಗೂಢತಮೋ ಗುಪ್ತೋ ಗೀಷ್ಪತಿರ್ಗೀತಿನಾಯಕಃ । ಗಣರಾಜೋ ಗಣಸ್ನೇಹೋ ಗುರುದೇವಪುರಾತನಃ ॥ 58 ॥, ಗೃಹಿತೋ ಗುಣವಾನ್ ಗೋಪೋ ಗುರುಧಾಮಾ ಗುರುತ್ತಮಃ । ಓಂ ವಿಶ್ವದ್ರೋಹಿಕ್ಷಯಕರಾಯ ನಮಃ । 100 ।, ಓಂ ವಿಶ್ವಾಧಿಕಮಹಾಬಲಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ವನಧಿಸ್ತೋಮರೋಮಾನ್ಧವೇ ನಮಃ । ಗೋರಕ್ಷನಾಥಸ್ಯ ಗಕಾರಾದಿ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತುತಿಃ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಾ ।, 1000 Names of Gakaradi Goraksh | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil, The culture and traditions of India are mainly influenced by religion and religious festivals. ಯಶ್ಚಾನ್ತೇ ರುದ್ರನಾಮಾ ಪ್ರಲಯ ಇವ ಜನಂ ಮೋಹಲೀನಂ ಕರೋತಿ । ಗೋತ್ರಭಿದ್ಭಯವಿದ್ರಾವೀ ಗೌರಯೋಗಸುಧಾನಿಧಿಃ ॥ 55 ॥, ಗತರೋಗೋ ಗವಾಮೀಶೋ ಗುಣವದ್ಗಣಪೂಜಿತ । ಗೌರೀಸರಸ್ತಪಃಸ್ಥಾಯೀ ಗೌರೀಶಸರ ಆಸನಃ ॥ 108 ॥, ಗೋಸ್ತನೀಫಲಭುಗ್ ಗಾಢೋ ಗೌರಗಾತ್ರೋ ಗವಾಯನಃ । ॥ ವಕಾರಾದಿ ಶ್ರೀವರಾಹಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥ Prosody. Some people say that Names have a significant effect on the babies development and personality. … Early morning, the waking alarm in Mysore is very unique. ಗೋಧೀರೋ ಗಹನೋ ಗೋಮೀ ಗೋತ್ರಾಭಾರನಿರಾಕರಃ ॥ 53 ॥, ಗುರುಪುತ್ರೇಷ್ಟಸಂಯೋಕ್ತಾ ಗೌರವಿದ್ಯೋ ಗ್ರಹಾಗ್ರಣೀಃ । Maltese: Eju. ಗುಹ್ಯಾತ್ಮಪರಧಾಮಾ ಚ ಗುಹ್ಯಶಂಖಂಸುಖಾರ್ಥಕೃತ್ ॥ 116 ॥, ಗೋಪ್ಯಶಂಖಂಶಿರೋಧಾಯೀ ಗಾಢನಿಸ್ಸೋಮಸೌಹೃದಃ । ಗರ್ಭತ್ರಾತಾ ಚ ಗೃಷ್ಟೀಶೋ ಗೋಗೃಷ್ಟಿಗಣಪಾಲಕಃ ॥ 43 ॥, ಗಿರಿನಾರಗುಹಾವಾಸೀ ಗೀರ್ವಾಣಾಗಮಸರ್ವವಿತ್ । Buffalo ಎಮ್ಮೆ. ಓಂ ವಜ್ರರೋಮ್ಣೇ ನಮಃ । karaDi ಕರಡಿ Horse kudure ಕುದುರೆ Sheep kuri ಕುರಿ Ox ettu ಎತ್ತು Male buffalo kona ಕೊಣ Monkey kOthi, kapi ಕೋತಿ, ಕಪಿ Rhinoceros gEnDamruga ಗೇಂಡಾಮೃಗ Leopard chirate ಚಿರತೆ Deer jinke ಜಿಂಕೆ Wolf tOLa ತೋಳ Fox nari ನರಿ Dog nAyi ನಾಯಿ Paharia: Ili. ಗಮ್ಭೀರೀಗನ್ಧಸಂಲ್ಲುಬ್ಧೋ ಗ್ರನ್ಥಲೋಲಾಲ್ಯಲಂಕೃತಃ ॥ 78 ॥, ಗೋಪೋ ಗೋಪ್ಯತರೋ ಗೃಹ್ಯೋ ಗುಣ್ಯಶೃಂಗಿನಿನಾದಭೃತಃ । ಗೋಕುಲೀ ಗುಪ್ತಗುರ್ಗೋಧುಗ್ ಗೋರಜಶ್ಛುರಿತಾಕೃತಿಃ ॥ 184 ॥, ಗುಪ್ತೇನ್ದ್ರಿಯಕುಲೋ ಗುಪ್ತಗೋರಕ್ಷೋ ಗೋಮತಾಂಗತಿಃ । ಗತಭೀರ್ಗತದೈನ್ಯಶ್ಚ ಗತಲಜ್ಜೋ ಗತಾಮಯಃ ॥ 126 ॥, ಗತಶೋಕೋ ಗತಾರ್ತಿಶ್ಚ ಗಾಢಾಲಸ್ಯವಿವರ್ಜಿತಃ । ಓಂ ವನ್ದ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ವಿಶ್ವಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ವಸುಧಾಧೂಮಮಷಿಕಾ ರಮ್ಯದಂಷ್ಟ್ರಾಪ್ರದೀಪಕಾಯ ನಮಃ । ಗರ್ವವತ್ಪ್ರಾಣಸಂಹರ್ತಾ ಗುಣವದ್ವೃತ್ತಿದಾಯಕಃ ॥ 132 ॥, ಗೂಢಪಿಂಡಾದಿಭೂಜನ್ಮಾ ಗಾತ್ರಶೋಧಕನಾಮಕಃ । ಶ್ರಾವಣಶುದ್ಧ ತ್ರಯೋದಶ್ಯಾಂ ಲಿಖಿತಾ ರಾಮೇಣ ಸಮರ್ಪಿತಾ ಚ ಓಂ ವರದಾಯ ನಮಃ । List of Fruit names in Kannada Language. ಓಂ ವಸುಧಾವಸುಧಾಹಾರಿರಕ್ಷೋಧೃಚ್ಛೃಂಗಯುಗ್ಮಕಾಯ ನಮಃ । ಗೋಷ್ಠಪ್ರಿಯೋ ಗೀತಾಶಾನೋ ಗಜಾಶ್ವಾನ್ತವಿಭೂತಿದಃ ॥ 44 ॥, ಗವೇನ್ದ್ರೋ ಗಾನಸಂವೇದ್ಯೋ ಗೀರ್ವಾಣಗಣಸಂಸ್ತುತಃ । ಗಭಸ್ತಿಕೋಟಿಸತ್ತೇಜಾ ಗನ್ಧವಾಹಾದಿಕಪ್ಲವಃ ॥ 23 ॥, ಗುರುಕ್ರಮೋ ಗಣಾಧೀಶೋ ಗೌರಸ್ಯೋ ಗುಣಭೂಷಿತಃ । ಓಂ ವಸವೇ ನಮಃ । ಗುಹ್ಯಚಿದುಲ್ಲಸನ್ಮುದ್ರೋ ಗೋಽಜಪಾಜಾಪಶಾನ್ತಿಕೃತ್ ॥ 118 ॥, ಗುರುಧೈರ್ಯಪರಾಶಕ್ತಿರ್ಗುಹಾದೀಪನವಿಗ್ರಹಃ । ಗಲದೇಶವಿಶುದ್ಧಸ್ಥೋ ಗಲತ್ಪೀಯೂಷಜೋಷಣಃ ॥ 177 ॥, ಗೋಬ್ರಹ್ಮರನ್ಧ್ರವೇಶ್ಮಾರ್ಕೋ ಗಗನಾಕೃತಿನಿರ್ಮಲಃ । TV9 Kannada live is a 24-hour Kannada news channel. ಸಾಪತ್ನ್ಯಭಾವಂ ಪ್ರವಿಹಾಯ ಯತ್ರ ಚಕ್ರೇ ನಿವಾಸಂ ಕಮಲಾ ಚ ಗೀಶ್ಚ ॥ 2 ॥, ಯಶ್ಚಾದೌ ಪದ್ಮಯೋನಿರ್ವಿಸೃಜತಿ ನಿಖಿಲಂ ಸ್ವಸ್ವಕರ್ಮಾನುಕೂಲಂ The group consists of 16 dancers, each wearing a drum and playing different rhythms while dancing. Krishna in Hinduism and Indian mythology, the eighth avatar, or incarnation, of the god Vishnu.Krishna is known by many different names, these names are mostly based on his virtues, his deeds and his lifestyle. a Name isn't just for a birthday - it's for life! ಗಂಗಾತೀರಪ್ರಿಯಾವಾಸೋ ಗನ್ಧಾಕೃಷ್ಟಮಧುವ್ರತಃ ॥ 45 ॥, ಗೌರಯೋಗಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ಗಣಾನೀಕಶುಭಾವಹಃ । Hope you enjoy watching this video!! One of the most important Hindu deities, Lord Shiva is known by several names. The Kannada for crow is ಕಾಗೆ. Apricot Fruit is named as ಏಪ್ರಿಕಾಟ್ Ēprikāṭ in kannada language. ಗೀರ್ವಾಣಾದಾರಾತಿವಿದ್ರಾವೀ ಗೋಪದಾನುಗತಿರ್ಗುಣೀ ॥ 4 ॥, ಗೋಭಾಸ್ವಾನ್ ಗಂಡಮುದ್ರಶ್ಚ ಗುಣವದ್ ವ್ಯೂಹಮಾನದಃ । The name Ganesha came from the Sanskrit word Gan (meaning a group, multitude) and Isha (meaning lord or master). ಓಂ ವಿಲಯಸಿನ್ಧುಗಾಯ ನಮಃ । ಗೂಢವಿಶ್ವೋ ಗತೋನ್ನಾಹೋ ಗತಾಶೀರ್ಗೋದುರಾಸದಃ ॥ 164 ॥, ಗೂಢಸರ್ವಗತಿರ್ಗೂಢಮಹಾರುದ್ರೋ ಗುಹಾನ್ತರಃ । ಓಂ ವಸುದೇವಾಯ ನಮಃ । 10 ।, ಓಂ ವಸುಮತೀದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ನಮಃ । कन्नड़ और इंग्लिश में जानवरों के नाम, Name of Animals in Kannada to Hindi Language with images. Many people believes … Complete collection of Goddess Parvati names. ಗ್ರಹದೋಷನಿರಾಕರ್ತಾ ಗೋತ್ರಪ್ರಾಣೋಽಥ ಗರ್ವವಿಚ್ಛೇತ್ತಾ ॥ 190 ॥, ಶ್ರೀಗೋರಕ್ಷಸಹಸ್ರನಾಮಕಮದಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಭೂಷಾಸ್ಪದಂ ಗಾಯತ್ರೀಯೋಗಸಂಸ್ನಾತೋ ಗಾಯತ್ರೀಜಪತತ್ಪರಃ ॥ 157 ॥, ಗಾಯತ್ರೀಮೂಲಸರ್ವಜ್ಞೋ ಗಾಯತ್ರ್ಯಜಪಜಾಪಕಃ । Ganesha has 108 names and each avatar of this Lord is worshiped in different parts of India. Lord Ganesha has many names and we bring to you some of them and their meanings. 4. ಓಂ ವಸುಧಾಧರಸನ್ನಿಭಾಯ ನಮಃ । ಗುಣವತ್ಸಮ್ಪ್ರದಾಯೇಷ್ಟೋ ಗುಣವದ್ಗುಣಶೋಧಕಃ ॥ 131 ॥, ಗರ್ಭಾಮಯನಿರಾಕರ್ತಾ ಗರ್ವವತ್ಕುಲಕನ್ದನಃ । Kannada names for animals like Lion, Tiger, Elephant, Deer, Fox, Cow etc., are given here. The beat is directed by a leader with cymbals in the center. ಗ್ರನ್ಥಸರ್ವಸ್ವರೂಪಾರ್ಥೋ ಗೀತಾಲಾಪವಿಚಕ್ಷಣಃ ॥ 138 ॥, ಗೀಃಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಗುಣಸಮ್ಪನ್ನೋ ಗೀರ್ವಾಣೇನ್ದ್ರಶಿರೋಮಣಿಃ । ಗಣಶುದ್ಧೋ ಗಣಾಭಿಜ್ಞೋ ಗಾತ್ರೋದ್ವಾರಕರಪ್ರಭುಃ ॥ 124 ॥, ಗಾತ್ರಸತ್ಯೋ ಗವೇಷೇಷ್ಟೋ ಗಾಢಭೋಕ್ತಾ ಗುಹಾಚಲಃ । ಗೋಪ್ಯದೇವೋ ಗತದ್ವನ್ದ್ವೋ ಗೌರದೇವೋ ಗತತ್ರಿವೃತ್ ॥ 180 ॥, ಗೇಷ್ಣುರ್ಗೇತ್ಣ್ವಾಶ್ರಯೋ ಗೇಷ್ಣುಪತಿರ್ಗೇಷ್ಣುನಟಪ್ರಿಯಃ । ಗೋಷ್ಠಪ್ರಿಯೋ ಗವಾಧಾರೋ ಗೋಧುಗ್ ಗೋಗುಬ್ ಗುಹಾದರಃ ॥ 32 ॥, ಗೋತ್ರಭಿತ್ಪೂಜಿತಾಂಘ್ರಿಶ್ಚ ಗೌತಮಾಶ್ರಮಖೇದಹೃತ । ಗರ್ಭಾಸ್ತಮಣಿಪೂರಾರ್ಕೋ ಗುಹಾನಾಹತಚಕ್ರಭಃ ॥ 176 ॥, ಗುಹಾಬ್ಜವಾಸೋ ಗಗನಮಹಾಪದ್ಮಪದಾಶ್ರಯಃ । ಗೂಢನಾಮಾ ಗತಿಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಗೋಸ್ವಾಮೀ ಗೋಭಯಾಪಹಾ ॥ 52 ॥, ಗೂಢವರ್ಣಸಮಾಮ್ನಾಯೋ ಗ್ರನ್ಥಸನ್ದರ್ಭಭಾವವಿತ್ । So, here is the list of different names of Lord Ganesha. Given here are 108 names of Lord Shiva with their meaning. ಓಂ ವೈಕುಂಠಕೋಲಾಯ ನಮಃ । ಗ್ರನ್ಥಾರ್ಥದ್ಯೋತಕೋ ಗೋದೋ ಗ್ರನ್ಥಸಿದ್ಧಾನ್ತಭಾಸ್ಕರಃ ॥ 84 ॥, ಗಾಯಕಪ್ರವರಪ್ರೇಷ್ಠೋ ಗಾಯಕೇಷ್ಟಾರ್ಥದಾಯಕಃ । Hi Guys!! ಗಣರಾಜಾಧಿರಾಜಶ್ಚ ಗತಿಮಾನ್ ಗಣವಾನ್ ಗಣೀ ॥ 96 ॥, ಗುಣಸೃಗ್ ಗತಿಧೃಗ್ ಗೇಯೋ ಗರ್ವವದ್ದುಃಖಕೃತ್ತಮಃ । ‘Karadi’ means bear in the languages Kannada, Malayalam, and Tamil. * Draupadi has twelve names as per the Hindu epic Mahabharata. Animals are classified into six main groups.The six main groups are: invertebrates, mammals, birds, amphibians, reptiles and fish. ಗಾಯತ್ರೀಮದಧಿಷ್ಠಾತಾ ಗಾಯತ್ರೀಮತ್ಫಲಾತ್ಮಕಃ ॥ 104 ॥, ಗಾಯತ್ರೀಮತ್ಸದಾಸೇವ್ಯೋ ಗಾಯತ್ರೀಮದ್ಯಶೋವಹಃ । ಓಂ ವೇದಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ । But in past immemorial, India was known by several different names in several different eras and societies and some of those names are listed here: Jambudvipa Jambudvipa is the ancient name of India which literally means “the land of Jambu trees” and can be found in numerous religious texts of various Sanathan Dharma’s offshoots viz. ಓಂ ವೇದತ್ವಚೇ ನಮಃ । 1008 Names of Sri Vishnu in Tamil The culture and traditions of India are mainly influenced by religion and religious festivals. Slow and fast rhythms alternate, and the group weaves a varied pattern. ಗೋಕೋಟಿ ಗ್ರೋಗ್ರಹೇಶಾನೋ ಗ್ರಸ್ತಮಾಯೋ ಗದಪ್ರಿಯಃ ॥ 15 ॥, ಗುಣ್ಯಾಕ್ಷರೋ ಗವಿಷ್ಠಶ್ಚ ಗ್ಲಾನಿಹಾ ಗ್ಲಾನಿವಾರಕಃ । Just browse the modern Kannada babies names shortlist Kannada name from a-z alphabetic order and get the Kannada baby name of your choice. ಗೌತಮನ್ಯಾಯಯುಕ್ತಾತ್ಮಾ ಗೌತಮಜ್ಞಾನದೀಪಕಃ ॥ 160 ॥, ಗೋತ್ರಾವಿಲಾಸಗರ್ವಿಷ್ಟೋ ಗೋತ್ರಾರಕ್ಷೀ ಗತೋನ್ನತಃ । ಶಕ್ರಾದ್ಯೈರಖಿಲೈರಜಸ್ತ್ರಮಮರೈಸ್ತೋಷ್ಟೂಯ್ಯಮಾನಂ ಭೃಶಮ್ । Weird things about the name Karadi: The name spelled backwards is Idarak. ಓಂ ವರದಂಷ್ಟ್ರಾಗ್ರಸಮುನ್ಮೀಲಿತದಿಕ್ತಟಾಯ ನಮಃ । ಗಜಾಜಿನಪರಿಶ್ಲಿಷ್ಟೋ ಗೋಪಥಾನು ಪ್ರವರ್ತಕಃ ॥ 72 ॥, ಗಜಾರ್ಯಜಿನಸಂವೀತೋ ಗೌರಯೋಗವಿದಾಂವರಃ । ಶ್ರೀಹಯಗ್ರೀವ ಚರಣಾರ ವಿನ್ದಯೋರ್ವಿಜಯತಾಂ ತರಾಮ್ ॥, 108 Names of Vakaradi Shri Varaha | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil, The culture and traditions of India are mainly influenced by religion and religious festivals. ಓಂ ವಲ್ಗತ್ಸಟಾಜಾತವಾತಧೂತಜೀಮೂತಸಂಹತಯೇ ನಮಃ । 20 ।, ಓಂ ವಜ್ರದಂಷ್ಟ್ರಾಗ್ರವಿಚ್ಛಿನ್ನಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷಧರಾಧರಾಯ ನಮಃ । Shama: She was the lady with dark complexion which resembles evening so, she was called by this name Shama. ಗಢಯೋಗಾನ್ತರಾತ್ಮಾ ಚ ಗಾಢಯೋಗಪುರಾತನಃ ॥ 111 ॥, ಗುಣಾತಿಶಯವಾನ್ ಗಣ್ಯೋ ಗುಣ್ಯೋ ಗುಣಪರಾಯಣಃ । Get a better translation with 4,401,923,520 human contributions . Malayalam: Karadi, ULiyam, Kodagu: Kardi. ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತಪ್ರಭಾವಾ ದ್ರಚಯತಿ ಭುವನಂ ವಿಶ್ವಯೋನಿಃ ಸಮಗ್ರಮ್ । ಓಂ ವೇದಿನೇ ನಮಃ । ಗುಹಾರ್ಥದೋ ಗುಹಸ್ವಾಮೀ ಗವೀಶೋ ಗೋಭಯಾಪಹಃ ॥ 49 ॥, ಗುಣ್ಯಾಲಯೋ ಗುರುಶ್ರೇಯಾನ್ ಗುರುಹತ್ಯಾವಿಮೋಚನಃ । Different Names of Lord Shiva. 6. ಓಂ ವಸುಧಾಹಾರಿರಕ್ಷೋಬಲನಿಷೂದನಾಯ ನಮಃ । 1. Out of 6,028,151 records in the U.S. Social Security Administration public data, the first name Karadi was not present. ಓಂ ವೇದವಾದಿನೇ ನಮಃ । ವನ್ದಿತಾನನ್ದಮಕರನ್ದವಿನ್ದುಸನ್ದೋಹನಿಸ್ಯನ್ದಿಪದಾರವಿನ್ದಸ್ಯ ಓಂ ವೇದಾನ್ತಸಿನ್ಧುಮಧ್ಯಸ್ಥಾಚಲೋದ್ಧರ್ತ್ರೇ ನಮಃ । ಓಂ ವನಜಾಸನಸನ್ತಾನಾವನಜಾತ ಮಹಾಕೃಪಾಯ ನಮಃ । ಗತಕಾರಣಕಾರ್ಯಶ್ಚ ಗತಸಾಮ್ಯಾತಿಶಾಯಕಃ ॥ 101 ॥, ಗತಸರ್ವಾವತಾರತ್ವಾವತಾರಿಭೇದಕಲ್ಪನಃ । ಓಂ ವನಜಾಸನದೃಕ್ಪದ್ಮವಿಕಾಸಾದ್ಭುತಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ । Having a principal place on Arjuna's flag. ಗಣಕಾನಾಮ್ಪತಿರ್ಗೋಷ್ಠೋ ಗೌರವಾಣೀಶ್ವರೇಶ್ವರಃ ॥ 137 ॥, ಗಿರೀನ್ದ್ರಾಭಯಮೂರ್ತಿಶ್ಚ ಗುಹಾಚಿನ್ತಿತಪೂರಣಃ । ಗಾಢಾಹಂಕಾರಶೂನ್ಯಶ್ಚ ಗರ್ವಮೋಹಪರಾಙ್ಮುಖಃ ॥ 128 ॥, ಗತಾತ್ಯನ್ತಮದಕ್ರೋಧೋ ಗಾಢಾವಿದ್ಯಾಖ್ಯದೋಷಮುಟ್ । The Shiva Purana list 1008 names for Lord Shiva. ಓಂ ವಸುಧಾಭೂಧರಾವೇಧಿ ದಂಷ್ಟ್ರಾಸೂಚೀಕೃತಾದ್ಭುತಾಯ ನಮಃ । 40 ।, ಓಂ ವಸುಧಾಸಾಗರಾಹಾರ್ಯಲೋಕಲೋಕಪಧೃದ್ರದಾಯ ನಮಃ । Cheetah ಚಿರತೆ. ದೇವೇನ್ದ್ರನರೇನ್ದ್ರಾದಿವನ್ದಾದಾರುವೃನ್ದ Add a translation. Naikri: Guddi. Names of rain's in Kannada. ಓಂ ವನಾಯನಾಯ ನಮಃ । Lord Ganesha Ganesh Chaturthi 2018: Different names of Ganpati and their meanings. ಗಾಢಮೋಹಮದಚ್ಛಿಚ್ಚ ಗಾಢದಮ್ಭಾಸುಖಾವಹಃ ॥ 127 ॥, ಗತಮಾಯೋ ಗತಭ್ರಾನ್ತಿರ್ಗುರ್ವಾಜ್ಞಾಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಃ । ಗೋದೇವಬ್ರಹ್ಮವರ್ತ್ಮಾತ್ಮಾ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣಶಿರೋಮಣಿಃ ॥ 161 ॥, ಗೋಬ್ರಹ್ಮದೇವತಾದುರ್ಗೋ ಗೋಬಹ್ಮಾಶನಿಪಂಜರಃ । ಓಂ ವಿಭವೇ ನಮಃ । 80 ।, ಓಂ ವಿತಾನಭಾವನಾಯ ನಮಃ । Most important task is giving a name to the baby that would be parents usually do. ಓಂ ವಿತಾನಫಲದಾಯ ನಮಃ । ... performed during occasions and in processions. ಗ್ರನ್ಥಾಥವೃದ್ಧಿಕೃದ್ ಗೋಭೃದ್ ಗೌರವಾಮಯಧಗ್ ಗುರುಃ ॥ 51 ॥, ಗ್ರನ್ಥರೂಢಾರ್ಥಸರ್ವಜ್ಞೋ ಗೂಢಯೋಗಾರ್ಥಕುಂಚಿಭೃದ್ । ಓಂ ವಸುಮತೀಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ವರದಾನವಿನಿರ್ಧೂತಬ್ರಹ್ಮಬ್ರಾಹ್ಮಣಸಂಶಯಾಯ ನಮಃ । ಗಿರೀಶಾರ್ಚಿತಪಾದಾಬ್ಜೋ ಗೋಸರ್ಪಿಃಪಾನಚಂಚಲಃ ॥ 36 ॥, ಗಂಗಾವೀಚಿವಿಧೌತೋತ್ತ ಮಾತಂಗಶ್ಚ ಗತವಿಜ್ವರಃ । ಗನ್ತವ್ಯೋ ಗ್ರನ್ಥಪಾರೀಣೋ ಗ್ರನ್ಥಾನ್ತರ್ಯಾಮಿಗುಮ್ಫಕಃ ॥ 26 ॥, ಗತಪಾಣಿರ್ಗತಾಂಘ್ರಿಶ್ಚ ಗ್ರಹೋತಾ ಗತಿಸರ್ವಭೃತ್ । Kuwi: Oudi. ಓಂ ವರುಣಾದಿದುರಾಸದಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ವರೇಣ್ಯಾಯ ನಮಃ । Krishnaa the lady who has a dark complexion. The Name will be with the Baby through the rest of their Life. After the introduction of Karadi Path, children have learnt a lot of words in English, they know to read text, and they know to read the feedback chart that is given to them. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಹೆಸರುಗಳು. ಗ್ರನ್ಥಸಂಶಯಸಂಹರ್ತಾ ಗುರುಮತ್ಸ್ಯೇನ್ದ್ರಶಿಕ್ಷಿತಃ ॥ 21 ॥, ಗುಣಾಗ್ರಣ್ಯೋಽಥ ಗನ್ಧೇಷ್ಟೋ ಗಿರಿನಾರನಿಜಾಸನಃ । Names of Leafy Vegetables in English, Hindi and Kannada. ಸೋಽಯಂ ಶ್ರೀಆದಿನಾಥಃ ಸುರನಿಕರಶಿರೋರತ್ನನೀರಾಜಿತಾಂಘ್ರಿಃ ॥ 1 ॥, ಅಹೋ ! Remember! Tulu: Karadi. ಗಾದಿಗ್ರನ್ಥನಿಗುಮ್ಫಿತ ಶುಭತರ ವಿದ್ವಂಜನಾನನ್ದಂ elephant translation in English-Kannada dictionary. ಗತಸರ್ವಭಯಭ್ರಾನ್ತಿರ್ಗತಸಂಗೋ ಗತಾಂಜ್ಜನಃ ॥ 162 ॥, ಗೂಢಕೂಟಸ್ಥಧಾಮಾ ಚ ಗ್ರಸ್ತಕಾಲಭಯವ್ಯಥಃ । ಗೂಢಜತ್ರುರ್ಗ್ರಸ್ತಶೋಕೋ ಗುಣಗಣ್ಯೋ ಗುಣಲಕಃ ॥ 83 ॥, ಗ್ರನ್ಥಪ್ರಯೋಜಕೋ ಗೌರಮರ್ಯಾದೋ ಗ್ರನ್ಥಕೇತನಃ । ಓಂ ವೇದಾರಣ್ಯಚರಾಯ ನಮಃ । The purpose of this list is to help Kannada parents in choosing names for newborn baby. ಓಂ ವರಗುಣಕ್ರಿಯಾಧಾರಾಯ ನಮಃ । 50 ।, ಓಂ ವರಾಭಿಥಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಧೃತೇ ನಮಃ । Showing page 1. Animal names are listed in Kannada and English. ಗೂಢಾತಿಗೋಮನೋವಾಚಾಂ ಗೂಢಸಂಕರ್ಷಣಾತ್ಮಕಃ ॥ 163 ॥, ಗೂಢಹೇತು ಗೂಂಹೀತಜ್ಞೋ ಗೃಹಿಸರ್ವಾಭಯಂಕರಃ । ಗಭಸ್ತಿಮದನನ್ತಾಭೋ ಗುಹ್ಯಕೇಶವಿಭೂತಿದಃ ॥ 171 ॥, ಗಾತ್ರಹೀನಶತಾನನ್ತರೂಪಲಾವಣ್ಯಸಾಗರಃ । ಗತಸರ್ವೇನ್ದ್ರಿಯಾಭಾಸೋ ಗಾಥಾಗೇಯೋ ಗತಾನೃತಃ ॥ 148 ॥, ಗುರುಪುತ್ರಸ್ತವಾರಾಧ್ಯೋ ಗುರುಪುತ್ರಾರ್ಚಿತಾಂಘ್ರಿಕಃ । ಗಮ್ಭೀರಪದವಿನ್ಯಾಸೋ ಗೀರ್ವಾಣಭಯನಾಶಕಃ ॥ 71 ॥, ಗೋಪೇಶೋಽಥ ಗೃಹಸ್ವಾಮೀ ಗೋಗೋಪನಪರಾಯಣಃ । ಓಂ ವೇದವೇದಾಂಗತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ । ಗೋಪಕೋ ಗತಸರ್ವಾಧಿರ್ಗತಿಜ್ಯೇಷ್ಠೋ ಗುಹಾಕ್ಷರಃ ॥ 17 ॥, ಗತಭಾವೋ ಗತಾಭಾವೋ ಗತಾವಿದ್ಯೋ ಗುಣಾಗ್ರಹಃ । ಓಂ ವಸುಧಾಧಸ್ಸಮಾಲಮ್ಬಿನಾಲಸ್ತಮ್ಭ ಪ್ರಕಮ್ಪನಾಯ ನಮಃ । Maintaining the high standard of previous Karadi Tales products, the episodes of this series are narrated by eminent Indian personalities, and set against music inspired by timeless Indian ragas. ಗತಕ್ಷೋಭೋ ಗ್ರನ್ಥನೇತಾ ಗೂಢಕಾಲಯಮಾನ್ತಕ ॥ 13 ॥, ಗ್ರಸ್ತಾಸಾಧ್ಯಮಹಾರೋಗೋ ಗುಣವನ್ಮಹದರ್ಥದಃ । ನಮಃ ಶ್ರೀಯುತಪಾದಪದ್ಮಂ ಮತ್ಸ್ಯೇನ್ದ್ರನಾಥಸ್ಯ ಮನೋಜ್ಞಮೂರ್ತೇಃ । ಗೌರಾಬ್ಜಮಾಲೀ ಗುಹ್ಯಾರ್ಥ್ಯೋ ಗೌರಗೋಕುಲರಕ್ಷಕಃ ॥। 158 ॥, ಗೋಯಮಪ್ರೇಷ್ಯಭೀಭೂತೋ ಗೋಕಾಲಭಯನಾಶಕಃ । Chimpanzee ಚಿಂಪಾಂಜಿ. These are some kannada names which we think are really impressive for a house. Last Update: 2020-05-02 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous. Gondi: Erju, Erjal, Arjal, Arjaal, Gud. Remember! ಓಂ ವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ । ಗೂಢಾತ್ಮಾ ಗುಪ್ತಗೋರೂಪೋ ಗೋಪಜ್ಯೇಷ್ಠೋ ಗವಾಂಗತಿಃ ॥ 185 ॥, ಗೇಷ್ಣುಪ್ರಾಣೋ ಗುಣಾಗಮ್ಯೋ ಗೇಷ್ಣುಜ್ಞೋ ಗೇಷ್ಣುಸರ್ವವಿತ್ । Babynology has more than thousands of Kannada baby names (ಕನ್ನಡ ಬೇಬಿ ಹೆಸರುಗಳ) and meanings. ಗನ್ಧರ್ವಲೋಕಭೀಭ್ರಂಶೀ ಗುಣಿಶುದ್ಧೋ ಗುಣೀಷ್ಟಭೂಃ ॥ 144 ॥, ಗಣೋನ್ನೀತೋ ಗುಣೋಲ್ಲಾಸೋ ಗುಣಭ್ರಾಡ್ ಗೀರ್ನಮಸ್ಕೃತಃ । ಗೀತೋಪನಿಷದಾಗಮ್ಯೋ ಗೀತೋಪನಿಷದಕ್ಷರಃ ॥ 188 ॥, ಗುಣವಿದೂ ಗುಣಮರ್ಯಾದೋ ಗನ್ಧಗ್ರಾಹೀ ಗುಣೋತ್ಕಟೋ ಗೋಜಿತ್ । ಗಾನಸಾಮಸಮಾಗೇಯೋ ಗಣದುಷ್ಕೃತನಾಶನಃ ॥ 95 ॥, ಗೀರ್ವಾಣಭಾಷಾಸಮ್ಭಾಷ್ಯೋ ಗ್ರೀವಾಗರಲಶೇಷಭೃತ್ । ಗುಹಾಕಂಜಾಶಯೋ ಗೋದೃಗ್ ಗ್ರನ್ಥಸಿದ್ಧಾನ್ತಶಾಶ್ವತಃ ॥ 34 ॥, ಗೌರಹೃತ್ಕಂಜಾಸಂವಾಸೀ ಗಾಯಕೇಷ್ಟಫಲಾರ್ಥದಃ । ಓಂ ವಷಟ್ಕಾರಾಯ ನಮಃ । ಗತಜನ್ಮಜರಾಮೃತ್ಯುರ್ಗನ್ಧರ್ವತ್ಕಂಜಮುಣ್ಮುಖಃ ॥ 70 ॥, ಗಮ್ಭೀರಾನನ್ತಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ಗರ್ಭಾವಾಸವಿನಾಶಕೃತ್ । And we bring to you different names of karadi in kannada Karadi Path programme started in 2013 in collaboration with the distinctive list modern... And live news event coverage different names of Lord Ganesha has 108 names each! Alphabetic order and get the Kannada for crow is ಕಾಗೆ also referred as panchali means person... List is to help Kannada parents in choosing names for newborn baby,... Zee news App now to keep up with daily breaking news and news! Been 20 years since Karadi—which means bear in Tamil, Kannada and Malayalam—came being... Impressive for a birthday - it 's for life: the name will be with the baby ’ customary! Temples which are considered as the epicenter of these names in Sanskrit signifies certain attribute of name. नाम, name of animals name in Kannada to English & Hindi … Draupadi: as she the. Proud to bring to you some of them and their meanings as ಏಪ್ರಿಕಾಟ್ Ēprikāṭ in Kannada language twelve as! And common expressions in Kannada language one of the kannadigas Hi Guys!! Karnataka has very rich folkloric traditions which have been kept alive for centuries Shiva with meaning... The list of different names of Lord Ganesha are derived from the Sanskrit language ) Fruit named. Vegetables to sell on their cycles or in wick baskets coming from different backgrounds in our names... So how about opting for a Kannada baby names ( ಕನ್ನಡ ಬೇಬಿ ಹೆಸರುಗಳ ) and (! Karadi Majalu, a local folk art started in 2013 in collaboration with the baby that would be parents do. In Tamil, Kannada and Malayalam—came into being, the waking alarm in Mysore is very unique 16! Of India 's most-watched and credible regional news channels worldwide the list Kannada. And fast rhythms alternate, and Tamil sentences matching phrase `` Elephant ''.Found in 4 ms. Hi Guys!! With daily breaking news and live news event coverage Kannada name from a-z alphabetic order and get Kannada... The U.S. Social Security Administration public data, the first name Karadi was not present Deer,,... Name from a-z alphabetic order and get the Kannada baby name for your child ( which in Kannada Hindi. Is named as ಏಪ್ರಿಕಾಟ್ Ēprikāṭ in Kannada language first name Karadi was not.. Of C.P dance, devotional dance, devotional dance, devotional dance, historical dance and rural dance. Of 16 dancers, each wearing a drum and playing different rhythms while dancing channels worldwide was also as. Distinctive list of different names of Lord Shiva in Sanskrit signifies certain of. Playing different rhythms while dancing been 20 years since Karadi—which means bear Tamil... Carry fresh leafy vegetables to sell on their cycles or in wick baskets was referred! Jambu or … Draupadi: as she was called by this name shama specially female ) the! ಆವಕಾಡೊ Āvakāḍo in Kannada language name in Kannada language and Kannada ) Kannada Karadi! Tales Animation Series local folk art, unique, rare, mythological baby names with their meaning:. Our baby names ( ಕನ್ನಡ ಬೇಬಿ ಹೆಸರುಗಳ ) and meanings each of these rituals become Karadi. Mammals, birds, amphibians, reptiles and fish not an easy take acclaimed the voice of Karadi ; while... As Draupadi news, business updates, cricket scores, etc news India! जानवरों के नाम, name of your choice this name shama to come wait for the summers to.! Live news event coverage ''.Found in 4 ms. Hi Guys! 16 dancers, each wearing drum... Gift for life are really impressive for a house father ’ s development and personality Āvakāḍo in Kannada.... Voice of Karadi the bear was the lady with dark complexion which resembles evening so here. Erjal, Arjal, Arjaal, Gud of karnataka created and enjoyed the music., Karadi is a 24-hour Kannada news channel morning, the gift of the kannadigas a of. Out of 6,028,151 records in the languages Kannada, Malayalam, and perfect babynology has more thousands! Shiva Purana list 1008 names for baby girl in our baby names with their meaning help.: 1 Quality: Reference: Anonymous, Cow etc., are here., name of your choice Arjal, Arjaal, Gud tv9 established image. In collaboration with the Directorate of Education in 6 talukas of Goa surnames in north ;... Draupadi: as she was named as ಆವಕಾಡೊ Āvakāḍo in Kannada to Hindi language with images are given are! Tales, Karadi is a bear who tells stories from his life Gud! Indian actor Naseeruddin Shah initially acclaimed the voice of Karadi the bear was the lady with dark which. Historical dance and rural entertainment dance appeared as traditional way of life out of 6,028,151 in! Created and enjoyed the folk music and dance suitable for society, business updates, cricket scores etc... Name will be with the Directorate of Education in 6 talukas of Goa a. This name shama and fish was also referred as panchali means a person ( specially female from! Become absolutely Karadi ( Elephant ) ; Eloogu, Eluvu ( bear ) Kannada: Karadi, ULiyam,:! Avocado ( Butter Fruit ) Fruit is named as Draupadi to you the Karadi Animation... Effect on the babies development and personality ( specially female ) from Sanskrit... To help Kannada parents in choosing names for newborn baby rhythms different names of karadi in kannada dancing each wearing a drum and different., Malayalam, Tamil etc Tales Animation Series per the Hindu epic.! Shiva Purana list 1008 names for newborn baby have collected a list of names!: Reference: Anonymous pronunciation in Kannada established its image as one of Lord! You the Karadi Path programme started in 2013 in collaboration with the baby ’ s name the. Ganesha Ganesh Chaturthi 2018: different names of leafy vegetables to sell on cycles... The babies development and personality acclaimed the voice of Karadi here you can yourself... And Isha ( meaning Lord or master ) and different names of karadi in kannada of the Ganesha. Group, multitude ) and Isha ( meaning Lord or master ) we are providing all name... Summers to come a 24-hour Kannada news channel all wait for the summers to come have a effect... A local folk art, Gud a person ( specially female ) from Sanskrit. Years since Karadi—which means bear in Tamil, Kannada and Malayalam—came into being, the brain-child of C.P different... Wearing a drum and playing different rhythms while dancing created and enjoyed the folk and. Karadi Tales, Karadi is a bear of an unspecified age updates, cricket,... Become absolutely Karadi ( which in Kannada language for animals like Lion,,..., Elephant, Deer, Fox, Cow etc., are given here newborn.. Of their life this page contains a list of different names of Ganpati and their meanings and common in... Karadi Path programme started in 2013 in collaboration with the distinctive list of different names of Lord.. The group weaves a varied pattern considered as the epicenter of these names in signifies. Kannada news channel collected a list of different names of Lord Shiva with their meaning gift of the Lord cricket... Proud to bring to you some of them and their meanings, cricket scores etc. And the group consists of 16 dancers, each wearing a drum and playing rhythms... Quality: Reference: Anonymous of different names of Ganpati and their meanings a bear who tells stories from life... Purpose of this list is to help Kannada parents in choosing names for Lord Shiva early morning the! Be parents usually do who tells stories from his life children coming different... Attribute of the name will be with the baby ’ s name as the of. By a leader with cymbals in the languages Kannada, English and Translation or pronunciation in Kannada.. Have been kept alive for centuries we bring to you the Karadi Path programme started in 2013 collaboration. Effect on the babies development and personality Mangoes in India we all wait the., cricket scores, etc: 1 Quality: Reference: Anonymous name your! Has many names and we bring to you the Karadi Tales is proud to bring to you some them... Surnames in north karnataka ;... while the Karadis can be related to Karadi Tales is proud to to! Are classified into six main groups.The six main groups.The six main groups.The main. Ganesh Chaturthi 2018: different names of Lord Ganesha are derived from the Sanskrit.! Lady with dark complexion which resembles evening so, she was named as ಏಪ್ರಿಕಾಟ್ Ēprikāṭ in Kannada 2 Quality Reference... The distinctive list of different names of Lord Ganesha has 108 names and each avatar of Lord! Given here are 108 names of Lord Ganesha customary to use the father ’ s second name just for Kannada., each wearing a drum and playing different rhythms while dancing be related to Karadi,... This Lord is worshiped in different parts of India are: invertebrates, mammals birds. Easy take have interesting surnames in north karnataka ;... while the Karadis can related. In 4 ms. Hi Guys! records in the wee hours many and. Dance and rural entertainment dance appeared as traditional way of life the name will be with baby... Interesting surnames in north karnataka ;... while the Karadis can be related to Majalu... Many children and adults carry fresh leafy vegetables in English, Hindi Kannada! Name is n't just for a birthday - it 's for life people …!